วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ มุ่งสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับกรม 5 รางวัล ให้กับผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับรางวัล จากนั้นได้มอบนโยบายในการทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถสนองงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสำคัญ ๆ ได้หลายเรื่อง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการนำสหกรณ์มาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิกทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการในหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกที่มีศักยภาพและตลาดรองรับ ช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก เน้นการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ GMP รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการสุดท้ายนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เน้นย้ำว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงาน เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริมด้านธุรกิจและกำกับดูแลตรวจการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกให้มากที่สุด

          ทั้งนี้ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ นายปรีชา พันธุ์วา และนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร