งานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี และมอบรางวัลฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting

          วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี และมอบรางวัลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ รางวัลการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 18 รางวัล รางวัลผลการประเมินผลการบริหารจัดการเงินกองทุน จำนวน 4 รางวัล รางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต จำนวน 28 รางวัล และรางวัลต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ จำนวน 7 รางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่หน่วยงาน และผู้ที่ได้รับรางวัล และได้กล่าวขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้มั่นคงต่อไป

          สำหรับการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี การประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ การมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน และผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และทบทวนแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำมาวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยการจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ