การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

          วันที่ 20 กันยายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2564 รายงานเรื่องโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมฯ รายงายผลการกระจายผลไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 และรายงานเรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2564 โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ 5 หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอื่นๆได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์และเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐในปีต่อๆไป

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเรื่องการสรุปการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 การเตรียมการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์