การประชุมคณะกรรมการเพื่อการทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร ACEDAC ครั้งที่ 27 และการประชุม ASWGAC ครั้งที่ 22

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อการทำงานด้านสหกรณ์การเกษตร ACEDAC ครั้งที่ 27 และการประชุม ASWGAC ครั้งที่ 22 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ เพื่อความร่วมมืออาเซียนในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรในประเทศอาเซียน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเว็บไซต์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ ACEDAC จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โอกาสนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำเสนอการส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่การตลาดอาหารในประเทศสมาชิกผ่านการสร้างต้นแบบและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งได้นำเสนอระบบกระบวนการผลิตและการกระจายสินค้า รวมถึงกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร