การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ ครั้งที่ 4/2564

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีการกำหนดคู่มือปฏิบัติงานรับทราบการจัดทำแผนการเบิกจ่าย และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จากนั้นรายงานการหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิตของสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการเองเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้างตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2535 และรายงานการใช้ประโยชน์ พบว่ามีจำนวน 36 จังหวัด 91 แห่ง เข้ารายงานในระบบ คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีการรายงานว่าได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 60 รายการ ใน 42 แห่ง รวมถึงผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารโครงการ และด้านผู้เข้าร่วมโครงการ

          ทั้งนี้ มีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กพน. 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร