การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

          วันที่ 1 กันยายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 และติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิดความเข้าใจ มีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้คะแนน 93.80 หรือระดับ A ซึ่งเป็นการพัฒนาจากปีที่ผ่าน ๆ มา นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติงานผ่านการประเมินในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การป้องกันการทุจริต จนได้รับการยกระดับอยู่ในระดับ A และยังคงรักษาคุณภาพปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และพัฒนาให้เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปส่วนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในภาพรวมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปแนะนำการดำเนินงานกับแต่ละสหกรณ์ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล โดยจะต้องสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่ช่วยเหลือดูแลสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

          ทั้งนี้มี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร