การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง (KPI Basket) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้รายงานระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขอรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนามาตรฐานข้อมูลกลางสินค้าเกษตรที่สำคัญ จากนั้นได้มีการรายงานจำนวนสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ระดับชั้น 2 จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มเเข็ง มีผลการประเมินศักยภาพในระดับดี และรายงานพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการประชุมครั้งนี้ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

          ทั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร