การประชุมทบทวนเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ Zoom Meeting

          วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมทบทวนเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการสมาชิก ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์ประกอบ และประสิทธิภาพของการบริหารงานองค์กร เพื่อให้การจัดระดับชั้นสหกรณ์ให้มีความเข้มข้นและมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถนำผลไปใช้ได้ เพื่อให้เกณฑ์การประเมินมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และพิจารณาทบทวนการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรให้มีความเหมาะสม และผลการประเมินสะท้อนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการรายงานผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558-2564 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานภายในกรมฯ นำไปใช้ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามระดับชั้นต่อไป

          ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร