การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งขั้นตอนและกรอบหลักเกณฑ์ จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยมีเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่น แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารและการจัดการกลุ่มเกษตรกร หมวดที่ 3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกร หมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ และหมวดที่ 5 การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก จะแบ่งเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม สหกรณ์นิคม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริหรือสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่จะคัดเลือกเข้าประกวด มี 3 ประเภทเกษตรกรรม คือ กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำสวน และกลุ่มเกษตรกรทำไร่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไป

          ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom