การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมระบบ Zoom Meeting

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านการประชุมระบบ Zoom Meeting ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร