การประชุมการชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting อีกด้วย