การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานตามแนวทางวิถีใหม่ New Normal ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี อาทิ พิธีมอบรางวัลหน่วยงานต่าง ๆ พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference การบรรยายหัวข้อ "Digital Goverment Transformation" พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

          ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วย