การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์