การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วุฒิสภา โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เสนอชี้แจงในประเด็นสำคัญ อาทิ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงบที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2564) งบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการนำเสนอแนวทางในการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) อีกด้วย