การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดย นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 วุฒิสภา อาทิ ผลการดำเนินการประเด็นที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงานตามข้อสังเกตของกรรมาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ทั้งนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ด้วย