การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดกิจกรรม และแนวทางการดำเนินการจัดงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 2. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 3. พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 4. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

          ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน. 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์