การประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 และได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ 4 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 และติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิดความเข้าใจ มีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อหารือการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดการต่อไป

          ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร