การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (คณะที่ 1)

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (คณะที่ 1) โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น จำแนกเป็น 2 สาขา คือ สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ทั้งสังกัดส่วนภูมิภาคและสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง รวมทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดการคัดเลือกเป็นไปตามแผนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

          ทั้งนี้ มีผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์