ผอ.กองแผนงานเข้าร่วมหารือกับ Mr. Enomoto ณ สำนักงานใหญ่ JA Kinan เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานผลไม้ (บ๊วย) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้

          เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและคณะ พร้อมด้วยคุณโคบายาชิ เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Enomoto (ผู้จัดการแผนกแปรรูป) และคณะ ที่สำนักงานใหญ่ JA Kinan เรื่องการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานผลไม้ (บ๊วย) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ (การผลิตบ๊วยเค็ม) พร้อมฟังบรรยายในส่วนของกระบวนการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิก กระบวนการแปรรูป กระบวนการบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์บ๊วยชนิดต่าง ๆ ที่สหกรณ์ผลิต รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตบ๊วยเค็ม เพื่อให้โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันได้และไม่เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

          ในเวลา 14.00 น. - 15.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าของ JA Kinan เพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายและกระจายสินค้าต่าง ๆ ของ JA Kinan ไปสู่ผู้บริโภค และตลาดหลักของสหกรณ์ รวมถึงการให้บริการในด้านการขนส่งสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร/โรงแรมในจังหวัด Wakayama