ผอ.กองแผนงานและคณะพร้อมคุณโคบายาชิ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ของชุมนุมสหกรณ์ฯ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและคณะพร้อมคุณโคบายาชิ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ของชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อฟังบรรยายสอบถามและดูกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ (ส้ม) ตั้งแต่การรับซื้อผลผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต จนถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์ผลิตและรับจ้างผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชน จาก Mr.Tadashi Taniguchi (ผู้จัดการทั่วไปด้านการวางแผนและการจัดการโรงงานของ JA – WAKAYAMA – KENNOH) รวมถึงเยี่ยมชมในส่วนของการทำ By Product จากเปลือกส้มและกากส้ม เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ (วัว) เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตให้มากที่สุด