ผอ.กองแผนงานเข้าร่วมประชุมโครงการ The Cooperation in Agricultural Produce Processing and in Fruit Supply Chain Marketing Project of Agricultural Cooperatives

          เมื่อวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงานได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทำความตกลงในการดำเนินโครงการ The Cooperation in Agricultural Produce Processing and in Fruit Supply Chain Marketing Project of Agricultural Cooperatives ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นระหว่างรัฐบาลไทย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กับรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น) ผ่านสำนักเลขาธิการอาเซียน CB Project 3 ณ จังหวัด WAKAYAMA ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้อำนวยการกองแผนงานและคณะ พร้อมด้วย Mr.Yasuyuki Kobayashi (ผู้จัดการกองความร่วมมือระหว่างประเทศของ JA – Zenchu) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคุณทานิกุชิ (ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจการผลิตน้ำผลไม้ของชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดกายามะ ที่ Head Quarter of the Economic Federation of JAs in Wakayama Pref. เพื่อสอบถามแนวทางและวิธีการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานผลผลิตเกษตร(ผลไม้) ของเกษตรกรสมาชิก รวมถึงการดำเนินธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์ในเรื่องการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ