ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 9

          ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the Sub – Committee on Agriculture, Forestry and Fisheries under the JTEPA) รวมถึงการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนทั่วไป (SCGR) และคณะอนุกรรมการพิเศษด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในสาขาความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมการดูงานที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)