บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรมโปร่งใส

 ประทับใจด้วยบริการ ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี

 

พันธกิจที่ 1
         การบริหารงานบุคคลด้วยระบบยุติธรรม เสริมสร้างวินัย โปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได้

พันธกิจที่ 2
         เสริมสร้างสวัสดิการและบริการที่ดีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง

พันธกิจที่ 3
         นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

Untitled 1

เป้าหมายที่ 1 

           ส่งเสริมบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมายที่ 2
           เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขวัญกำลังใจของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้าหมายที่ 3
           พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ