การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               องค์ความรู้ที่1  โดยกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม "อุทาหรสอนใจ วินัยข้าราชการ" ll

  การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                   องค์ความรู้ที่1  โดยกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม "แนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมขององค์กร" ll

  การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                   องค์ความรู้ที่1  โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง "ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)" ll

            องค์ความรู้ที่2  โดยกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
                                "คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์" ll

            องค์ความรู้ที่3  โดยฝ่ายบริหารทั่วไป "คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)" ll

  การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            องค์ความรู้ที่1  โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง "การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่4
                                (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)" ll

            องค์ความรู้ที่2  โดยกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม "งานด้านการรับเรื่องร้องเรียน" ll

            องค์ความรู้ที่3  โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ "การปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี" ll