หน้าหลัก

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

        วิสัยทัศน์ พัธกิจ และเป้าหมาย
        โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
        อำนาจหน้าที่
        สายตรงถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
        ทำเนียบบุคลากร
              ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
              ฝ่ายบริหารทั่วไป
              กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
              กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
              กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
              กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
              กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

       แผนงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย
        การจัดการความรู้ KM
        แผนที่ตั้ง
        สรุปงาน กกจ.
        ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 ข้อมูลสารสนเทศของกรม

        กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
              กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
              กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติฯ
              กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการกรมฯ
              กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
        ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ของกรมฯ
        สารสนเทศของกรมฯ
              โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรกรมฯ
              สมรรถนะ
              การจัดสวัสดิการ
              การพัฒนาบุคลากร
              ความผิดทางวินัย
              เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              ข้อมูลเกษียณอายุราชการ
        โครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรม
        แบบบรรยายลักษณะงาน
              แบบบรรยายลักษณะงานข้าราชการ
              แบบบรรยายลักษณะงานพนักงานราชการ
              แบบบรรยายลักษณะงานลูกจ้างประจำ
        มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
        ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 เรื่องที่น่าสนใจ

        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        คู่มือการร้องเรียนทุจริต ปี2564
        คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริต ปี 2564
        การบริหารทรัพยากรบุคคล
              ปี 2565
              ปี 2564
        องค์กรความรู้ทางการเงินจากการดำเนินกิจกกรม Fin ดี Happy Life

 บริการของเรา

        ฌาปนกิจสงเคราะห์
        แบบฟอร์มดาวน์โหลด
              กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
              กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
              กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
        ติดต่อ Webmaster

 FAQ

 หน้าหลัก

DPIS
 คู่มือ
 คำสั่ง
 ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
 Career Path
 สวัสดิการ
 ข้อมูลเกษียณอายุราชการ
 ร้องเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวการประเมินบุคคล
 ข่าวรับสมัครงาน
 การประเมินผล
 ผลงานที่มีคุณภาพ