เดือน เมษายน 2565  

    ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บริการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด) เพื่อติดตามผลการรักษา ในรอบ 4 เดือน (follow up) ให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
    ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดราชการส่วนกลาง จำนวน 2 รายและสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 

 เดือน มีนาคม 2565  

    นางสาวธมลวรรณ อมรเดชาพล และ นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกเป็น "กกจ.IDOL" ประจำเดือน มีนาคม 2565
    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 4
    ประชุมชี้เเจงคู่มือการเขียนผลงานวิชาการ
    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 1 (Big Cleaning Day)
    การจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
    ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 3
    ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฑารัชต์ ผุดผาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "กกจ.IDOL" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
    ประชุมคณะทำงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ประชุมและติดตามการดำเนินการตามโครงการ Fin.ดี Happy Life ครั้งที่ 4 , การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 , การจัดทำองค์ความรู้ (KM)
 

 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 1
     ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และส่วมใส่ผ้าไทย
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
     พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ณ โรงเเรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
     โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการบริหารงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 เดือน มกราคม 2565

     ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
     โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรม กกจ. จ๋า เรามา "ออมเงิน" กันเถอะ ตามโครงการFin.ดี Happy life!!! ครั้งที่1