การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

 สำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา

 กรมควบคุมมลพิษ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

 ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เพื่อปฏิบัติราชการที่ฝ่ายบำรุง สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา

 กรมธุรกิจพลังงานมีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

  ารรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

   ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

   เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "Creating Team Synergy"

   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2566

   สป.กษ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี 2565

   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

   ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565

   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลกรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา

  ระกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

          เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอแจ้งขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

        ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

   ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการไปสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมธุรกิจพลังงาน

   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

   ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2566

   ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2565

        (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)  

  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอิินเทอร์เน็ต โดยรับสมัคร

        จากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู็ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ใีนระดับ (ปวช.) (ปวท.) (ปวส.)

        ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรอง

  ประกาศรับสมัครนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

          - หลักเกณฑ์นักส่งเสริมดีเด่น   -หลักเกณฑ์พนักงานราชการดีเด่น

        - แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมดีเด่น - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

   ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอิินเทอร์เน็ต โดยรับสมัคร

        จากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู็ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ใีนระดับ (ปวช.) (ปวท.) (ปวส.)

        ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรอง

  ประกาศรับสมัครนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

          - หลักเกณฑ์นักส่งเสริมดีเด่น   -หลักเกณฑ์พนักงานราชการดีเด่น

        - แบบเสนอชื่อนักส่งเสริมดีเด่น - แบบเสนอชื่อพนักงานราชการดีเด่น

    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) 

        (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        จำนวน 7 หลักสูตร

   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โดยสถาบัน

        เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

        ประจำปีการศึกษา 2566

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ระหว่างเดือนเมษายน 2565

   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
        กรมส่งเสริมสหกรณ์

   รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผุูที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาสถาบันการศึกษา)

  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
       ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
       มารับราชการสังกัด สนข. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อัตรา 1 อัตรา

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการเกษตร "ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยประจำปี 2565"

 การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษา                   พยาบาล (ระบบ Digital Pension) /แก้ไขหนังสือเวียน ว.1153 

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมอบทุนบางส่วน (Partial AIT Scholarship) สนับสนุนค่าหน่วยกิต (Tuition fee) แก่บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ                 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว 

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2565

 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบสมาร์ทการ์ดผ่านโปรแกรม DPIS 

 

 

                    

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562