กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

▸ การพัฒนามาตรฐานกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
▸ 
การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย

▸ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
▸ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ
▸ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
▸ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
▸ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
▸ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่การส่งเสริมกำกับและดูแลสหกรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2544

 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

▸ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
▸ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
▸ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
▸ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551

 หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

▸ แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
▸ การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
▸ การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
▸ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกรณีบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีพฤติการณ์ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การเผยแพร่วินัย

การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย (ครั้งที่ 1)
การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย (ครั้งที่ 2)
การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย (ครั้งที่ 3)
การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย (ครั้งที่ 4)
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

 คู่มือกรมส่งเสริมสหกรณ์

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
▸ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
▸ โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

 การส่งเสริมคุณธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์

การติดตามประเมินผลแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2561
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2562

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 การเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว