ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 Click    

- ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2548 Click  

- ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการเงิน และบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2548
   (ฉบับที่2 พ.ศ. 2549) (ฉบับที่3 พ.ศ. 2552) 
Click

- ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
   และดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563 
(ฉบับที่2 พ.ศ. 2562) Click

- ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
   และดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 
Click

- ข้อบังคับการฌาปนกิจฯ พ.ศ.2553 Click

- ข้อบังคับการฌาปนกิจฯ ฉบับที่2 พ.ศ.2559 Click