การลา

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  Click

 การทำบัตร

      - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  Click

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     - พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534  Click
        - 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
      และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  Click

        -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

        และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 Click

      - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 Click

      - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2)
      พ.ศ. 2549 Click

      - ระเบียบสำนักนายกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2541Click

      - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยภรณ์ไทย  Click

 เงินเดือน

      - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 Click

          - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน .พ.ศ.2551 Click

          - พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 Click

 การมอบอำนาจ

      - คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 460/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
     และคำสั่งที่ 640/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด Click  Click

      - คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 350/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
     สหกรณ์
ในการดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ Click

      - คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 384/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการออกคำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ
     ผู้ว่าราชการจังหวัด 
Click

      - คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 57/2566 เรื่อง ยกเลิกและมอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการไปต่างประเทศในระหว่างการลา
      หรือในระหว่างวันหยุดราชการ
  Click new icon 1497910 960 720

 การแต่งกายและเครื่องแบบ

 ข้าราชการ

       - กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่71 (พ.ศ.2523)

       - กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่94 (พ.ศ.2553)

       - ภาพอินทรธนู

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563

 ลูกจ้างประจำ

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

 พนักงานราชการ

       - ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

       ระเบียบสำนักนายกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2541Click

       - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยภรณ์ไทย Click