ลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 

 

 • หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/1139 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
  pdf
 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 754/2548  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548
  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พร้อมตัวอย่าง)
  pdf
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

  pdf
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
  เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
  pdf
 • หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
  เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 
  pdf