พนักงานราชการ

download 55  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
download 55  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม             งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม              งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม              งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
download 55  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของพนักงานราชการและกำหนดระยะเวลา
         สิ้นสุดสัญญาจ้าง ลงวันที่ 
23 กันยายน 2563

download 55  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/366 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
         เรื่อง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

      (ยกเลิก ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/380 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)

download 55 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/380 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563
        เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
        (เงื่อนไขสำหรับการจัดสรรและบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5)

download 55  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/ว3 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
        เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)
        พ.ศ. 2560
 
  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
        พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
download 55  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณวุฒิของพนักงานราชการ 
 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
         พนักงานราชการ พ.ศ. 2561
 
  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)
         พ.ศ.2560
 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
         ราชการพ.ศ. 2554
download 55  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทน
         พนักงานราชการ ลงวันที่ 
18 เมษายน 2555
 
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
         พ.ศ.2559
download 55  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2548
 
  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
download 55  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
download 55  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัด
          กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
 
   การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรณีคนพิการ
download 55  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
download 55  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
download 55  กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
         รับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
         พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554
download 55  กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง
         รับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
         พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
download 55  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความ                         พิการ พ.ศ. 2552
download 55  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
        (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555
download 55  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ/1791 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
         เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ
 
  การมอบอำนาจ
  ส่วนกลาง
download 55  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 197/2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
         เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
         (สังกัดส่วนกลาง ยกเว้น 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1- 20)
download 55  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2555 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
         เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
         (สังกัดส่วนกลาง ยกเว้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1- 20)
download 55  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 542/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
         เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และมอบอำนาจ
         ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ)
download 55  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 293/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
         เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และ
มอบอำนาจ
         ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ (สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์)
   ส่วนภูมิภาค
download 55  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 644/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
        เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด