Next 16x16   การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534  มาตรา 47 มาตรา 54 และมาตรา 57
  pdf
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 68
  pdf
  • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 35/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556
 pdf
  • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556
pdf