การย้าย การเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

Next 16x16 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
     เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์


Next 16x16 หนังสือเวียน ที่ กษ 1102/ว438 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
เรื่อง กรอบการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย/โอน/เลื่อน) ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการ/อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564

 

 • ปรเภททั่วไป
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
  ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
    pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว13 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
pdf
 • ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
pdf

 

 

 

 

 

 

 • ประภทวิชาการ
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
  ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
pdf

pdf

 

 

 

 
 

•  ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

pdf

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประภทอำนวยการ

 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
  ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงกรม พ.ศ. 2564
pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1006/ว15 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
pdf
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57, 63 และ มาตรา 137
pdf
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/220 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552
pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.3.2/144 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553
pdf

 

 • ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย
  การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง
pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next 16x16   การเลื่อนข้าราชการ

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57, 63 และ มาตรา 137
  pdf 
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
  pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
  pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
  pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
  pdf
 • หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1006/ว16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
  pdf
 • หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
  pdf
 • หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526
  pdf
 • หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523
  pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next 16x16   การโอนข้าราชการ

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 57 และมาตรา 63       

  pdf


 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
 pdf
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553
 pdf