Next 16x16   การสรรหาข้าราชการ

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42, 52, 53, 55 และ 57 
  pdf 
 • หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือก
  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  pdf 
 • หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบ
  แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  pdf 
 • หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจาก
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  pdf 
 • ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องกำหนดปัจจัยฯ เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ 
  63, 132 และ มาตรา 137
  pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Next 16x16   การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ

 
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
  ระหว่าง
  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
pdf