โครงสร้างการแบ่งงานภายในกรม 

         หมายเหตุ : การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการจัดตำแหน่งของกรมตามกฎกระทรวง
         แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สสพ1 , สสพ.2