นักบริหารระดับต้น

นักบริหารระดับสูง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)

 
     
 
 ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
     
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 
 
ปฏิบัติงาน-อาวุโส
 
 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

หมายเหตุ

การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.

ว19/2552 การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และ  ว5/2555