(แบบบรรยายลักษณะงานพนักงานราชการ job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการ

มอบหมายงานให้พนักงานราชการรับผิดชอบ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/1740 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 

 - คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม

 หน่วยงาน  ดาวน์โหลด
 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 2. สำนักงานเลขานุการกรม  
 3. กองการเจ้าหน้าที่  
 4. กองคลัง  
 5. กองแผนงาน  
 6. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์     
 7. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า    
 8. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร      
 9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 10. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 แะละ 2  
 11. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 12. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด