การจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

        ● สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

                 - ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ

               แนวทางปฏิบัติและการเบิกเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์

           การกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

                - หลักเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรม

                - คำแนะนำการขอกู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรม

          เอกสารการกู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรม

              - หนังสือสัญญากู้ยืม,สัญญาค้ำประกัน

              - หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

              - แบบคำขอกู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรม

              - ตัวอย่างแบบคำขอกู้/สัญญากู้/คำยินยอมของคู่สมรส/สัญญาค้ำประกัน/หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

           หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15”

              - เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิทธิ (ธอส.-กบข.)

           หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565”

               - เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิทธิ (ธอส.ไมมีเงินฝาก)

            บมจ.กรุงไทย โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเงินกู้เอนกประสงค์

                - หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
             
- เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิทธิ (บมจ.กรุงไทย)

            การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

               - คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์

            การขอพระราชทานเพลิงศพ

               - แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

               - ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ

               - แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

               แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.004-1

               แบบคำขอรับเงินกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) กสจ.004-2

             คำอธิบายกรอกแบบ กสจ.