Develop system and personal structure

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (HiPPS)

 

2

- การนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อ เลื่อน เป็นระดับชำนาญการพิเศษ

- การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

 

3

 

4

 

5

- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์