กำหนดที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 75/2564 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 656/2562 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
   ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา)

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 564/2562 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
   ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล)

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 430/2562 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 327/2562 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
   ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 16/2562 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
   ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 15/2560 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
   ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

 • คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 213/2559 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 199/2559 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 29 เมษายน  2559 

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 544/2558 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 653/2556 เรื่อง .เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 362/2556 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556( สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี)
 

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 157/2555 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 

• คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 17/2554 เรื่อง การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติ
  ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
  เอกสารแนบ 1(พท1-2)   2(ภูมิภาค)    3(แนวดำเนินการ)