ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ

         ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

  พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2564

   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสำหรับภาครัฐ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์"

   สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการด้านการเกษตรผ่านระบบออนไลน์


                                                                                                                                                           อ่านทั้งหมด>>