1 มีนาคม 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมและติดตามการดำเนินการตามโครงการ Fin.ดี Happy Life ครั้งที่ 4 , การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 , การจัดทำองค์ความรู้ (KM) ของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ณ ห้องประชุม กพน.2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์