วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม กกจ. จ๋า เรามา "ออมเงิน" กันเถอะ ตามโครงการFin.ดี Happy life!!! ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีนายพิชิตการณ์ ธนะพิงค์พงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายชัยชนะ พันธ์พงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวจิราพัชร เพ็ชราการ นิติกรปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรทางการเงิน (Fin. Trainer) ดำเนินการส่งต่อความรู้ และจัดกิจกรรมทางการเงินให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม เช่น ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการออม การตั้งเป้าหมายหรือวางแผนทางการเงิน การเลือกผลิตภัณฑ์การออมที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม