1. อยากทราบสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

     ตอบ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
     ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับ  แต่วันที่คลอดบุตรและให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือ
     ภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

 


 
2. ขอทราบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรืิอนสามัญในครั้งแรก

    ตอบ  ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับแต่วันเริ่มรับราชการจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม ของปี

 


 3. พนักงานราชการสามารถกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจากธนาคารกรุงไทยได้หรือไม่

    ตอบ  พนักงานราชการไม่สามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือกู้อเนกประสงค์ตามข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ บมจ.ธนาคาร
    กรุงไทยได้ แต่หากปฏิบัติงานครบ 1 ปี สามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามข้อตกลง
    ระหว่างธนาคารกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

 


 4. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ให้สูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน

   ตอบ  จะต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่งโดยต้องเป็นตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ ไม่น้อยกว่า
   2 ตำแหน่งส่วนที่เหลืออีก 2 ตำแหน่งอาจเป็นตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปหรือพนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงาน
   ลักษณะเดียวกับข้าราชการมานับรวมได้ โดยพนักงานราชการที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการ:ข้าราชการ
   เท่ากับ 2:1 (ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด)

 


 5. การย้ายหมุนเวียนข้าราชการภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด แนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร

   ตอบ  การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งใด ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับเดิม ให้ผู้ว่า
   ราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งย้าย (มาตรา 57(11) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551) เว้นแต่..
   1. การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายหรือตำแหน่งเทียบเท่า
   2. การย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังกรมเพื่อให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณา
   สั่งย้าย

 


 6. ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มระดับชำนายการพิเศษว่าง จังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการไป
    รักษาการในตำแหน่งที่ว่างได้หรือไม่

    ตอบ  ได้ แต่ควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษไปรักษาการในตำแหน่ง ไม่ควรแต่งตั้งระดับชำนาญการไป
    รักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ยกเว้นแต่จะมีเหตุความจำเป็น

 


 7. ข้าราชการมีความประสงค์จะลาออกจากราชการ หากยื่นหนังสือขอลาออกก่อนวันลาออก 7 วันทำการ ได้หรือไม่
 

    ตอบ  ตามหลักการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน
   หากน้อยกว่า 30 วัน ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นต่อผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก หากผู้อนุญาตการลาออกเห็นสมควร
   จะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

 


 8. การขอปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น กรณีที่ทำหนังสือขอปรับคุณวุฒิการศึกษาล่าช้า และมีคำสั่ง
    เลื่อนเงินเดือน ภายหลังวันที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินเดือนย้อนหลังหรือไม่

    ตอบ  เงื่อนไขการปรับให้ได้รับเงินดือนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ได้รับป.โทเพิ่มขึ้น จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิป.ตรี
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งหนังสือขอปรับล่าช้าไม่ส่งผลต่อการให้ได้รับเงินเดือน
    เพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด

 

 
 9. ในการจัดทำแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ควรจัดทำตั้งแต่เมื่อใด

    ตอบ  ควรมอบหมายงานตั้งแต่เริ่มต้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
   ของข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
   ภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่คาดหวัง และชี้แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานการประพฤติตน รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน และหลักเกณฑ์การประเมิน
   รวมทั้งผลที่จะเกิดจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
   ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

 


 10. ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างในหน่วยงานที่ประสงค์จะย้าย ควรทำอย่างไร

     ตอบ  แนะนำให้ระบุหน่วยงานที่ประสงค์จะย้าย ไม่เกิน 3 หน่วยงาน (กอง/สำนัก/สำนักงาน หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
     ในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายได้เลย ถึงแม้ว่าหน่วยงานนั้นๆ จะยังไม่ว่าง เนื่องจากตำแหน่งว่างของกรมฯ มีการ
     เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น มีการแต่งตั้ง (ย้าย) / การแต่งตั้ง (เลื่อน) / การลาออก/ การให้โอน / การเสียชีวิต ฯลฯ
     ซึ่งจะทำให้ท่านได้ย้ายไปในหน่วยงานที่ท่านประสงค์อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย
     หลายครั้ง ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย)ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านอธิบดีจะพิจารณาเห็นสมควรด้วย

 


 11. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย มีอายุกี่ปี

     ตอบ  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย มีอายุการถือใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย
     โดยกรมฯ จะไม่พิจารณาหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายฉบับที่มีอายุเกิน 1 ปี และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์
     จะแก้ไขหรือยกเลิกหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้าย ขอให้แจ้งหนังสือและอ้างถึงหนังสือฉบับเดิมพร้อมแบบแจ้งความ
     ประสงค์ขอย้ายฉบับใหม่ไปยังกรมฯ ทั้งนี้ สามารถ Download ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายและแบบฟอร์ม
     ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หัวข้อ “แบบฟอร์มดาวน์โหลด” ทั้งนี้ หนังสือแจ้งความ
     ประสงค์ขอย้าย จะต้องลงนามโดยผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
     /ผู้อำนวยการสำนักงาน/สหกรณ์จังหวัด หรือเทียบเท่า

 

 
 12. การจ้างพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร

      ตอบ  การจ้างพนักงานราชการ เป็นระบบการจ้างที่มีสัญญาจ้างตามระยะเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นตามภารกิจ
     อาจจ้างระยะสั้นเพียง 3 เดือนก็ได้ โดยระยะเวลาสูงสุดของสัญญาจ้าง ไม่เกิน 4ปี หากภารกิจยังจำเป็นต้องดำเนินการ
     อย่างต่อเนื่องอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้

 


 13. ส่วนราชการสามารถสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาจ้างได้หรือไม่

      ตอบ  ส่วนราชการสามารถสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยระยะเวลา
     จะต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง และหากส่วนราชการจะสั่งให้พนักงานราชการ
     ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จะต้องคำนึงถึงลักษณะงานขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ