ขอแสดงความยินดีกับ
1. นางสาวจารุวรรณ ชีวเกิดสิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. นายภาคภูมิ  กองซอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "กกจ.IDOL" ประจำเดือนกันยาน 2565

Idol September