กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บริการตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด) เพื่อติดตามผลการรักษา ในรอบ 4 เดือน (follow up) ให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและปริมณฑล ในวันที่ 5 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์