ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ อมรเดชาพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพัสลี อวยชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "กกจ.IDOL" ประจำเดือน มีนาคม 2565