วันที่ 3 สิงหาคม 2565
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกองการเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน "Office Exercise" ครั้งที่ 11 เพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคคลากร โดยเป็นการสร้างวิถี Work Life Balance ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานกองการเจ้าหน้าที่