วันที่ 21 มีนาคม 2565
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานประชุมชี้เเจงคู่มือการเขียนผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
การประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับความครบถ้วนของคู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเเนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานให้คำปรึกษา เเละมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมใช้เป็นเเนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป